Njoftime

Njoftim për shpallje fitues të projekteve artistike

Njoftim për shpallje fitues të projekteve artistike

 

Bazuar në Ligjin Nr. 10352, datë 18.11.2010 “Për Artin dhe Kulturën”, I ndryshuar, Neni 11 pika ç “miraton kriteret dhe masën e shpërblimit të cilësisë artistike për çdo vepër” Urdhërit të Ministrit, Nr.421, dt.03.07.2018 “Për miratimin e përbërjes të Bordit Artistik që do të ndjekë procedurat mbi implemetimin e Projekteve Artistike që do të realizojë QKKF.TK, dhe Urdhërit të Ministrit Nr.767 dt. 25,11, 2021 “Një ndryshim në Urdhërin Nr.421, dt 03.07.2018”

Bordi Artistik i mbledhur në datë 06/09/2022 ora 12:00 në ambjentet e Qendrës Kombëtare te Kulturës për Fëmijë dhe në bazë te vlerësimit me anë të pikëzimit si dhe prioritetet që kishte Qkkf tk të bëra publike në thirrjen për projekte artistike, dhe vendosi që projektet fituese janë:

Titulli i Projektit – Hirushja” Shfaqje teatri me kukulla

Titulli i Projektit – “Zonjushë Plastika”  Shfaqje teatri me kukulla

Titulli i Projektit – “Princeshat dhe bizelja magjike”  Shfaqje teatri me kukulla