Njoftime

SHPALLJE PËR KANDIDATIN FITUES NË POZICIONIN E PUNËS, AKTOR I PARË NË SEKTORIN E TRUPËS ARTISTIKE, TEATRI I KUKULLAVE

Në zbatim të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave,”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë, ju njofton se u zhvillua procedura e intervistës së strukturuar me gojë për pozicionin e punës, “Aktor i Parë” në Sektorin e Trupës Artistike në Qendrën Kombëtare të Kulturës për Fëmijë.

 

Komisioni “Ad-Hoc” i ngritur me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm Nr. 75/8 prot., datë 30.04.2024, pasi shqyrtoi dokumentacionin e dorëzuar nga aplikantët, dhe pas audicionit te zhvilluar në datë 03.05.2024, vlerësoi dhe shpalli fitues të audicionit Z. Erdit Asllanaj.